deHattemer.nl

Vrijdag, 29 mei 2020

Het laatste nieuws uit Hattem

Inspreker pleit voor heroverweging locatiekeuze IKC

Inspreker pleit voor heroverweging locatiekeuze IKC
Redactie: dehattemer

HATTEM – In de commissievergadering Sociale Zaken stond het voorbereidingskrediet Intergraal Kind Centrum 1 (IKC ) op de agenda. Hattemer Jaap van Tiel is van mening dat het bouwen van de twee scholen en kinderopvang op deze locatie een verkwanseling is van kostbare grond voor een woonzorgzone. Tijdens zijn inspraakreactie gaf hij aan het af te raden om het voorgenomen krediet goed te keuren om rekening te houden met de optie dat de ontwerpen ook op een andere locatie ontwikkeld zouden kunnen worden.

“Door de veranderde wereld door de Covid19 dienen we ons ook inzake de bouw van het IKC af te vragen wat dat voor extra gevolgen heeft voor de bouw van het IKC midden in een woonzorgzone.

Diverse artsen en virologen hebben meerdere malen gewezen op het feit dat dit virus op diverse manieren wordt overgebracht. In het bijzonder via de luchtwegen. Kinderen zijn, ook in geval van de influenza’s die wij al kenden, de grote motor van het overbrengen van deze virussen. Je moet je dan ook afvragen of het bouwen van een IKC met meer dan 500 leerlingen, honderden ouders/verzorgers en de vele leerkrachten en assistenten nog wel verantwoord is. Ik denk van niet. Duizenden bewegingen in dit gebied, gevoed door de zo mooi voorgestelde boulevard in het midden van de woonzorgzone. De gevaren bij de woonzorgzone zijn ook nog niet voldoende in beeld gebracht ten aanzien van het verkeer en de vele andere bewegingen in dat gebied.” Van Tiel doet een oproep aan de raad om het raadsbesluit terug te draaien.

Het college geeft aan bij de voorbereidingen voor het nieuwe IKC te werken binnen de kaders van de gemeenteraad zoals die er nu zijn. Op dit moment ziet het college nog geen aanleiding om de Coronacrisis als nieuw kader te zien. Hoewel de raad op basis van voortschrijdend inzicht een raadsbesluit kan terugdraaien, heeft wethouder Hospers in de commissievergadering van 11 mei nadrukkelijk aangegeven dat het besluit is genomen dat het IKC op locatie oude ijsbaan komt. “Dit is het kader waarbinnen het college van B&W werkt aan de planvorming”, aldus het college. Hattemers die bezwaren hebben tegen de plannen kunnen dit kenbaar maken bij de bestemmingsplanprocedure. “Momenteel wordt gewerkt aan de vertaling van de stedenbouwkundige visie van december 2019 naar een stedenbouwkundig plan voor het nieuwe IKC. Daarna start een bestemmingsplanprocedure. Deze procedure kent de mogelijkheid om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.”

Momenteel zijn er bij de gemeente geen alternatieve locaties in beeld voor de vestiging van het IKC. “De gemeente heeft in het kader van de vestiging van het eerste IKC onderzoek gedaan naar geschikte locaties. De raad besloot, zoals bekend, te kiezen voor de locatie oude ijsbaan voor het eerste IKC. Met de vaststelling van de stedenbouwkundige visie voor het gebied van de Oude IJsbaan heeft het IKC haar plek binnen het gebied gekregen. Binnen dit kader is het college van B&W de plannen voor het gebied aan het uitwerken in samenwerking met de schoolbesturen.”